» Home » Sklep » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO „COLOURDESIGN”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Właścicielem i administratorem sklepu internetowego „ColourDesign” (dalej „Sklep Internetowy”) jest Sprzedający.
1.2 Sklep Internetowy prowadzony jest w domenie www.colourdesign.pl. Sprzedający może jednak przenieść go na inną, wybraną przez siebie domenę według swojego uznania.
1.3 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późń. zm.).
 
2. Definicje i objaśnienia
2.1 Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie:
2.1.1 „Dzień Roboczy” – dzień tygodnia przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
2.1.2 „Klient” – każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego posiadający w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych.
2.1.3 „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcączynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.1.4 „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
2.1.5 „Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
2.1.6 „Sprzedający” – Colourdesign Sp. z o.o., Marszów 52E, 68-200 Marszów, powiat żarski, woj. lubuskie, NIP: 928-11-80-262.
2.1.7„Towar” – produkt oferowany przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego.
2.1.8 „Umowa” – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Klientem i Sprzedającym w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część takiej umowy.
2.1.9 „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientowi określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 10 poniżej.
2.1.10 „Zamówienie” – oferta zawarcia Umowy odnośnie konkretnego Towaru.
2.2 W zależności od okoliczności terminy, o których mowa w punkcie 2.1 powyżej, mogą być w dalszej treści Regulaminu używane w liczbie pojedynczej albo w liczbie mnogiej.
2.3 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przekazywaniu informacji pocztą elektroniczną, należy przez to rozumieć:
2.3.1 w przypadku wiadomości kierowanych przez Sprzedającego do Klienta – wysłanie wiadomości na adres email podany przez Klienta,
2.3.2 w przypadku wiadomości kierowanych przez Klienta do Sprzedającego – wysłanie wiadomości na adres email Sprzedającego wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 
3. Podstawowe informacje dotyczące korzystania za Sklepu Internetowego
3.1 Status Klienta uzyskuje każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego niezależnie od tego, czy faktycznie składa Zamówienie lub zawiera Umowę.
3.2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, lecz wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych.
 
4. Składanie Zamówień i zawieranie Umów
4.1 Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy zgodnie z art. 71 tego kodeksu.
4.2 Towar sprzedawany jest bez aranżacji i dekoracji, w otoczeniu których może być prezentowany w Sklepie Internetowym, chyba że w jego opisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
4.3 Klient może składać Zamówienia:
4.3.1 za pośrednictwem Sklepu Internetowego – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
4.3.2 pocztą elektroniczną – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
4.4.3 telefonicznie – w Dni Robocze w godzinach oznaczonych w Sklepie Internetowym na numer telefonu tam wskazany.
4.4 W przypadku, gdy Klient decyduje się na złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, procedura zawarcia Umowy wygląda następująco:
4.4.1 Klient wybiera Towary, które zamierza zakupić klikając przycisk „Do koszyka”, co powoduje dodanie Towarów do listy zakupowej (dodanie Towarów do listy zakupowej nie oznacza złożenia Zamówienia, a Klient ma możliwość dodania do tej listy kolejnych Towarów, zmiany ilości bądź usunięcia Towarów z listy albo rezygnacji z Zamówienia),
4.4.2 po skompletowaniu listy zakupowej Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności oraz usług dodatkowych (o ile będą dostępne), po czym jest informowany o całkowitej cenie Towarów, kosztach dostawy i wszystkich innych opłatach, jakie będzie zobowiązany uiścić w przypadku zawarcia Umowy,
4.4.3 następnie Klient podaje na specjalnym formularzu następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres,
c) numer telefonu kontaktowego,
d) adres email,
e) firma oraz numer NIP (wyłącznie w przypadku Przedsiębiorców),
4.4.4 kolejnym krokiem jest zapoznanie się przez Klienta z warunkami Umowy zawartymi w Regulaminie i potwierdzenieich akceptacji; ponadto Klient proszony jest o:
a) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umów a także świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz zawierania i rozwiązywania umów z tym związanych,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przy czym odmowa udzielenia takiej zgody nie uniemożliwia złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy,
4.4.5 po wykonaniu powyższych czynności Klient powinien sprawdzić poprawność Zamówienia (rodzaj, ilość i cenę Towarów, koszty dostawy i inne opłaty, sposób dostawy, formę płatności), a następnie złożyć Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę",
4.4.6 Sprzedający przesyła Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta tego potwierdzenia.
4.5 W przypadku, gdy Klient decyduje się na złożenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, procedura zawarcia Umowy wygląda następująco:
4.5.1 Klient informuje Sprzedającego pocztą elektroniczną o rodzaju i ilości Towarów, które chce zakupić, a także wskazuje preferowany sposób dostawy i formę płatności oraz wybrane usługi dodatkowe (o ile będą dostępne),
4.5.2 Sprzedający weryfikuje dostępność Towarów i przedstawia Klientowi pocztą elektroniczną wycenę, obejmującą całkowitą cenę Towarów, koszty dostawy oraz wszystkie inne opłaty, jakie Klient będzie zobowiązany uiścić w przypadku zawarcia Umowy, informując przy tym, iż zawarcie Umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty; ponadto, Sprzedający przekazuje Klientowi pełne dane Sprzedającego i Regulamin, mający stanowić integralną część Umowy,
4.5.3 jeżeli Klient podtrzymuje wolę zawarcia Umowy, potwierdza on ten fakt i akceptację warunków Umowy, jak również przekazuje Sprzedającemu pocztą elektroniczną dane, o których mowa w punkcie 4.3 powyżej, co uważa się za złożenie Zamówienia,
4.5.4 Sprzedający przekazuje Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta tego potwierdzenia.
4.6 W przypadku, gdy Klient decyduje się na telefoniczne złożenie Zamówienia, procedura zawarcia Umowy wygląda następująco:
4.6.1 Klient telefonuje pod numer wskazany w Sklepie Internetowym,
4.6.2 po nawiązaniu połączenia Klient informuje Sprzedającego o rodzaju i ilości Towarów, które chce zakupić, a także wskazuje preferowany sposób dostawy i formę płatności oraz wybrane usługi dodatkowe (o ile będą dostępne),
4.6.3 Sprzedający weryfikuje dostępność Towarów i przedstawia Klientowi wycenę Zamówienia, obejmującą całkowitą cenę Towarów, koszty dostawy oraz wszystkie inne opłaty, jakie Klient będzie zobowiązany uiścić w przypadku zawarcia Umowy, informując przy tym, iż zawarcie Umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty,
4.6.4 jeżeli Klient podtrzymuje wolę zawarcia Umowy, przekazuje on Sprzedającemu dane, o których mowa w punkcie 4.3 powyżej,
4.6.5 Sprzedający przekazujeKlientowi następnie pocztą elektroniczną potwierdzenie warunków proponowanej Umowy, zawierające podsumowanie Zamówienia, pełne dane Sprzedającego i Regulamin, mający stanowić integralną część Umowy; powyższe uważa się za złożenie przez Sprzedającego oferty Klientowi,
4.6.6 Klient potwierdza przyjęcie oferty Sprzedającego pocztą elektroniczną, wysyłając stosowną wiadomość – Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedającego tego potwierdzenia.
4.7 Sprzedający przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy w formie papierowej wraz z dostawą Towarów lub pocztą elektroniczną przed ich dostawą. Potwierdzenie to obejmuje Regulamin oraz szczegółową informację o zakupionych przez Klienta Towarach i wybranych usługach dodatkowych, a także informację o całkowitej kwocie należnej od Klienta z rozbiciem na poszczególne pozycje kosztowe.
 
5. Ceny i warunki płatności
5.1 Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego są:
5.1.1 wyrażone w polskich złotych,
5.1.2 cenami brutto (uwzględniają podatek VAT),
5.1.3 nie zawierają kosztów dostawy, kosztów usług dodatkowych (o ile będą dostępne) ani innych dodatkowych opłat, które Klient będzie zobowiązany ponieść, a o których zostanie poinformowany w trakcie procesu składania Zamówienia.
5.2 Ceny Towarów mogą ulegać zmianom z tym, że zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
5.3 Sprzedający udostępnia Klientowi możliwość płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym. Sprzedający może udostępnić również inne formy płatności, w tym w szczególności płatność on-line.
5.4 Zapłata ceny i innych należności Sprzedającego wynikających z Umowy następuje z góry w formie przedpłaty w terminie 7 dni od momentu zawarcia Umowy.
5.5 Otrzymanie przez Sprzedającego zapłaty (decyduje data faktycznego wpływu środków) jest warunkiem przystąpienia przez Sprzedającego do wykonania Umowy, a jej niedokonanie w terminie może skutkować opóźnieniem dostawy Towarów albo odstąpieniem przez Sprzedającego od Umowy zgodnie z punktem 6 poniżej.
5.6 W przypadku niedochowania przez Klienta terminu zapłaty, o którym mowa w punkcie 4 powyżej, Sprzedający wyznaczy mu dodatkowy, siedmiodniowy termin na dokonanie płatności pod rygorem odstąpienia od Umowy, a w razie jego bezskutecznego upływu może złożyć oświadczenie o odstąpieniu. Komunikacja z Klientem w powyższym zakresie będzie następować pocztą elektroniczną.
5.7 Sprzedający dokumentuje sprzedaż Towarów stosownymi dokumentami:
5.7.1 w przypadku Konsumentów – paragonem fiskalnym albo imienną fakturą VAT wystawioną na życzenie Klienta,
5.7.2 w przypadku Przedsiębiorców – fakturą VAT.
Odpowiedni dokument zostanie dostarczony Klientowi wraz z dostawą Towarów.
 
6. Realizacja dostaw i montaż
6.1 Przygotowanie przez Sprzedającego Towarów (w tym projektowanie i produkcja) trwa do 30 Dni Roboczych.
6.2 Jeżeli przygotowanie Towarów miałoby się wydłużyć z jakichkolwiek powodów (np. w przypadku Zamówień niestandardowych), Sprzedający poinformuje o tym Klienta pocztą elektroniczną. Jeżeli natomiast okaże się, że z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedającego a zaistniałych po złożeniu Zamówienia dostawa zamówionych Towarów jest niemożliwa, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta, który będzie mógł wówczas zrezygnować z Zamówienia bądź dokonać jego zmiany w uzgodnieniu ze Sprzedającym. W przypadku niepodjęcia przez Klienta decyzji w tym przedmiocie lub niemożliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy Sprzedającym i Klientem, Sprzedający może odstąpić od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednak nie później niż w terminie 60 dni od jej zawarcia.
6.3 Jeżeli w trakcie przygotowania Towarów okaże się, iż przesłane przez Klienta zdjęcia, które mają zostać nadrukowane na Towarach są nieodpowiedniej jakości (rozdzielczości), Sprzedający zawiadomi o tym Klienta pocztą elektroniczną, wyznaczając mu dodatkowy, siedmiodniowy termin na przekazanie odpowiedniej jakości zdjęć pod rygorem odstąpienia od Umowy. Po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedający może odstąpić od Umowy, składając Klientowi stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną. 
6.4 Datę otrzymania Towarów przez Klienta ustala się uwzględniając zarówno czas przygotowania Towarów, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, jak i czas dostawy, o którym mowa w punkcie 6.5 poniżej (jako sumę tych terminów). 
6.5 Sprzedający dostarcza Towary wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wielkiej Brytanii i Niemiec z wykorzystaniem następujących sposobów dostawy:
6.5.1 odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego oznaczonej w Sklepie Internetowymw Dni Robocze w godzinach podanych w Sklepie Internetowym – Towary będą dostępne niezwłocznie po upływie terminu na ich przygotowanie,
6.5.2 przesyłka kurierska – czas dostawy wynosi do 2 Dni Roboczych,
6.5.3 transport własny producenta – czas dostawy wynosi do 7 Dni Roboczych.
6.6 Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostawy i gabarytów Towarów. O wysokości tych kosztów Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
6.7 W przypadku wyboru przez Klienta przesyłki kurierskiej albo transportu własnego producenta Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę przy odbiorze w obecności kuriera lub pracownika producenta i w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń powinien zażądać spisania protokołu szkody.
6.8 Jeżeli po otrzymaniu Towarów okaże się, że są one niezgodne z Umową (Zamówieniem), Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego w formie zgłoszenia reklamacyjnego. Klient zobowiązany jest zbadać Towary w zakresie zgodności z Umową (Zamówieniem) pod kątem widocznych niezgodności przed dokonaniem ich montażu, a w razie niewykonania tego obowiązku ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje z tego wynikające, w tym zobowiązany jest pokryć koszty demontażu.
6.9 Jeżeli montaż Towarów miałby być dokonywany w promieniu do 30 km od miasta Żary, możliwe jest zamówienie przez Klienta usługi montażowej, którajest dodatkowo płatna i która jest realizowana na następujących warunkach:
6.9.1 Klient zobowiązany jest zdemontować krany, gniazdka, wyłączniki elektryczne, listwy przyblatowe, itp., a także usunąć wszystkie inne elementy i urządzenia, które mogłyby przeszkadzać w montażu (Sprzedający nie demontuje żadnych rzeczy ani nie montuje niczego poza Towarami),
6.9.2 Klient zobowiązany jest odpowiednio przygotować podłoże pod montaż Towarów w ten sposób, by było oczyszczone i suche,
6.9.3 Sprzedający nie dokonuje finałowego wykończenia powierzchni po dokonaniu montażu Towarów, w tym w szczególności fugowania łączeń, silikonowania krawędzi ani kładzenia listew cokołowych/wykończeniowych (ze względu na konieczność całkowitego wyschnięcia kleju montażowego odpowiednie prace wykończeniowe Klient powinien przeprowadzić we własnym zakresie co najmniej po 24 godzinach od zakończenia montażu).
6.10 Opakowania Towarów i ich zabezpieczania transportowe nie podlegają zwrotowi na rzecz Sprzedającego. Klient zobowiązany jest do ich utylizacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
6.11 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów lub opóźnienia w dostawie, jeżeli zostały one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego adresu. W razie niemożliwości dostarczenia Towarów z tego powodu Klient ponosi koszty ponownej dostawy.
 
7. Rękojmia i gwarancja
7.1 Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
7.2 Klient przyjmuje do wiadomości, że za wady fizyczne nie uważa się:
7.2.1 nieznacznych różnic kolorystycznych pomiędzy dostarczonym Towarem a jego obrazem w Sklepie Internetowym wyświetlanym na monitorze Klienta, które mogą wynikać z faktu, iż różne typy monitorów mogą przekłamywać rzeczywistą kolorystykę, jak również nieznacznych różnic kolorystycznych wynikających z metod konwersji lub próbkowania kolorów w przypadku wydruku fotografii przesłanych przez Klienta,
7.2.2 niewielkich odchyleń Towaru od przesłanych przez Klienta wymiarów z zastrzeżeniem, że dopuszczalny zakres tolerancji to +/- 2 mm,
7.2.3 niewielkich niedokładności lub mikro pyłków na powierzchni wydruku na Towarze pod warunkiem, że są one niewidoczne z odległości wynoszącej co najmniej dwukrotność przekątnej wydruku.
7.3 W razie stwierdzenia wad Towaru Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi szczegółowo opisane w kodeksie cywilnym.
7.4 Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia Towarów spowodowane przez Klienta przy ich samodzielnym montażu, jeżeli montaż ten wykonany był niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez Sprzedającego.
7.5 W przypadku wymiany Towarów wadliwych na wolne od wad Sprzedający nie gwarantuje, że ponowny wydruk będzie identyczny. Ze względu na właściwości procesu technologicznego i zmienne parametry maszyn Sprzedający nie może zagwarantować powtórnego wydruku tego samego elementu w sposób idealnie powtórzony kolorystycznie i z idealnie odwzorowaną kontynuacją wzoru.
 
8. Postępowanie reklamacyjne
8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące zawarcia lub wykonania Umowy (w tym jakości Towarów) oraz świadczenia przez Sprzedającego Usług drogą elektroniczną należy zgłaszać:
8.1.1 pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym,
8.1.2 pocztą elektroniczną.
8.2 Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej dane jej autora (imię i nazwisko albo nazwę firmy), przedmiot reklamacji, żądanie Klienta odnośnie sposobu załatwienia reklamacji oraz dane kontaktowe.
8.3 Sprzedającyzobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
8.4 Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
 
9. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługujące Konsumentom
9.1 Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik z zastrzeżeniem punktów 2 i 9.3 poniżej.
9.2 Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi, jeżeli Towar zakupiony na podstawie Umowy jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Sprzedający zwraca uwagę, że zdecydowana większość Towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego jest rzeczami tego rodzaju oraz że w przypadku zakupu takich Towarów Klientowi definitywnie nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
9.3 Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi również wówczas, gdy Towar zakupiony na podstawie Umowy został – po jego dostarczeniu – nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
9.4 Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia wyrażającego jednoznacznie wolę odstąpienia. Można w tym celu wykorzystać formularz, który stanowi Załącznik nr 1 (Formularz odstąpienia), lecz nie jest to obowiązkowe.
9.5 Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane:
9.5.1 pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym,
9.5.2 pocztą elektroniczną, przy czym w tym przypadku Sprzedający potwierdzi Klientowi otrzymanie ww. oświadczenia pocztą elektroniczną.
9.6 Dla zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia wskazanego w punkcie 9.2 powyżej przed upływem tego terminu.
9.7 W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.
9.8 W przypadku odstąpienia od Umowy przez KlientaSprzedający dokona niezwłocznego zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostawy (wyjąwszy dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego) nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot zostanie dokonany takim samym kanałem płatności, jaki został wykorzystany przy pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym jednak przypadku zwrot nastąpi bez obciążania Klienta jakimikolwiek kosztami.
9.9 Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu Towary niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Towary powinny być odesłane na adres Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
9.10 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Jeżeli Towary ze względu na swój charakter nie mogązostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, Sprzedający informuje Klienta o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu Towarów przed złożeniem Zamówienia.
9.11 Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
9.12 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
9.13 Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedający informuje, iż postanowienia niniejszego punktu 9 nie mają zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami.
 
10. Usługi
10.1 W ramach Sklepu Internetowego Sprzedający świadczy drogą elektroniczną Usługi obejmujące:
10.1.1 przeglądanie zawartości informacyjnej Sklepu Internetowego,
10.1.2 dostęp do newslettera czyli do rozsyłanych cyklicznie przez Sprzedającego wiadomości email zawierających informacje o nowych produktach i usługach Sprzedającego oraz organizowanych przez niego promocjach, przy czym dostęp ten możliwy jest wyłącznie dla Klientów, którzy dokonali subskrypcji poprzezpodanie adresu email na specjalnym formularzu dostępnym w Sklepie Internetowym,
10.1.3 komunikowanie się ze Sprzedającym.
10.2 Usługi są świadczone przez Sprzedającego nieodpłatnie.
10.3 Sprzedający dołoży wszelkich starań, by Usługi były świadczone 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
10.4 Umowa pomiędzy Sprzedającym a Klientem o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Klienta korzystania z danej Usługi zzastrzeżeniem zdania następnego. Umowa dotycząca newslettera zostaje zawarta z chwilą dokonania subskrypcji, o której mowa w punkcie 1.2 powyżej, przy czym dokonanie subskrypcji oznacza jednocześnie wyrażenie przez Klienta zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
10.5 Rezygnacja z Usługjest możliwa w każdej chwili i następuje poprzez zaprzestanie przez Klienta z korzystania z nich z zastrzeżeniem zdania następnego.Rezygnacja z newslettera wymaga poinformowania o tym fakcie Sprzedającego pocztą elektroniczną lub kliknięcia na odpowiedni link deaktywacyjny zamieszczony w każdej wiadomości rozsyłanej w ramach newslettera.
10.6 Rezygnacja przez Klienta z Usług w całości bądź w części oznacza rozwiązanie – w całości bądź w odpowiedniej części – umowy o świadczenie tych Usług drogą elektroniczną.
10.7 Sprzedający może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w całości bądź w części w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie podjęcia przez Sprzedającego decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Sklepu Internetowego lub ograniczeniu dostępnych w jego ramach funkcjonalności lub teżnaruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może zostać złożone Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
11. Dodatkowe obowiązki i odpowiedzialność Klienta
11.1 Klient jest zobowiązanydo korzystania ze Sklepu Internetowego i Usług zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
11.2 Klient zobowiązuje się:
11.2.1 nie podejmować jakichkolwiek działań uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Sklepu Internetowego przez inne osoby, w tym w szczególności czynności ukierunkowanych na zakłócenie stabilności funkcjonowania Sklepu Internetowego,
11.2.2 nie przekazywać Sprzedającemu nieprawdziwych danych osobowych, w tym nie podawać danych fikcyjnych lub danych innych osób jako własnych,
11.2.3 nie podejmować działań naruszających lub mogących naruszyć prywatność, dobre imię lub inne dobra osobiste jak również prawa majątkowe Klientów lub osób trzecich,
11.2.4 nie podejmować działań naruszających lub mogących naruszyć dobre imię lub inne dobra osobiste jak również prawa majątkowe Sprzedającego,
11.2.5 nie wykorzystywać Sklepu Internetowego i dostępnych w jego ramach funkcjonalności do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej ani prowadzenia działań marketingowo-promocyjnych dotyczących Klienta lub osób trzecich,
11.2.6 nie zamieszczać w Sklepie Internetowym ani nie rozpowszechniać za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem, naruszających prawa osób trzecich lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w tym w szczególności treści uważanych powszechnie za obraźliwe, propagujących przemoc bądź pornograficznych.
11.3 Z zastrzeżeniem punktu 11.4 poniżej jeżeli wykorzystując dostępne funkcjonalności Sklepu Internetowego Klient zamieści w tym sklepie jakiekolwiek treści i materiały, Klient oświadcza, że
11.3.1 jest świadomy, iż zamieszczenie tych treści i materiałów stanowi ich rozpowszechnianie oraz że będą one publicznie dostępne,
11.3.2 zamieszczenie przez niego tych treści i materiałów nie narusza praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej (w szczególności w zakresie znaków towarowych) ani innego rodzaju praw osób trzecich,
11.3.3 upoważnia Sprzedającego do nieodpłatnego wykorzystywania tych treści i materiałów w działalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności do utrzymywania ich w zasobach systemu informatycznego Sprzedającego; w tym zakresie Klient udziela Sprzedającemu nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej.
11.4 Zdjęcia i grafiki udostępniane przez Klienta Sprzedającemu w celu wykonania Umowy (tj. zamieszczenia ich na Towarach) nie będą udostępniane innym klientom Sprzedającego. Klient zapewnia, iż ma do tych zdjęć niezbędne prawa.
11.5 Sprzedający nie prowadzi bieżącej kontroli treści i materiałów zamieszczanych w Sklepie Internetowym przez Klientów. Jeżeli jednak na skutek otrzymania stosownego powiadomienia od osoby trzeciej Sprzedający poweźmie wiadomość o tym, że powyższe treści i materiały mogą naruszać przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Sprzedający może zmodyfikować lub usunąć te treści lub materiałyalbo zablokować do nich dostęp lub podjąć inne działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
12. Odpowiedzialność Sprzedającego
12.1 Sprzedający zobowiązuje się dochować należytej staranności w zakresie wykonywania Umów i świadczenia Usług drogą elektroniczną.
12.2 Sprzedający informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego i środków porozumiewania się na odległość takich jak poczta elektroniczna i telefon może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem tego typu narzędzi teleinformatycznych oraz rekomenduje podjęcie przez Klienta odpowiednich kroków celem zminimalizowania tego ryzyka. Sprzedający zaleca w szczególności stosowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego i komercyjnych systemów bezpieczeństwa.
12.3 Sprzedający zapewnia, że wdrożył standardowe, komercyjne instrumenty zabezpieczające poufność informacji przekazywanych przez Klientów.
12.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
12.4.1 czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu Internetowego lub wprowadzenia przerw w dostępności wszystkich bądź niektórych Usług ze względu na czynności konserwacyjne, prace modernizacyjne lub naprawcze jak również prace związane z rozwojem Sklepu Internetowego,
12.4.2 dowolnej modyfikacji Sklepu Internetowego; modyfikacje dokonywane będą przede wszystkim w celu poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności, poziomu ochrony danych osobowych lub w celu przystosowania Sklepu Internetowego do zmieniających się przepisów prawa, zmian sytuacji rynkowej orazrozwoju technologii,
12.4.3 natychmiastowego zablokowania lub ograniczenia dostępu Klienta do Usług, bez wcześniejszego uprzedzenia, w przypadku podejrzenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu Internetowego, działania Klienta na szkodę Sprzedającego lub osób trzecich lub naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym Sprzedający zobowiązany jest poinformować Klienta o podjętych czynnościach pocztą elektroniczną.
W przypadku skorzystania przez Sprzedającego z któregokolwiek z powyższych uprawnień Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta.
12.5 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Umów lub nienależyte świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności za przerwy w ich dostępności spowodowane zdarzeniami siły wyższej.
12.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności– w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie – za działanie infrastruktury technicznej lub oprogramowania, w oparciu o któreKlient uzyskuje dostęp do Sklepu Internetowego lub w oparciu o którefunkcjonuje poczta elektroniczna Klienta, w tym w szczególności za blokowanie wiadomości wysyłanych przez Sprzedającego lub oznaczanie ich jako spam.
12.7 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych, do których odsyłają odnośniki znajdujące się w Sklepie Internetowym. Podobnie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych, które odsyłają do Sklepu Internetowego.
12.8 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały udostępniane w ramach Sklepu Internetowego przez Klientów przy wykorzystaniu dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Sprzedający nie jest dostawcą tych treści, a zapewnia jedynie niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną. Klient zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego – w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie – od wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich z powyższego tytułu, w tym w szczególności naprawić poniesioną przez niego szkodę i wziąć udział w toczących się postępowaniach sądowych bądź arbitrażowych.
12.9 Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klientów będących Przedsiębiorcami jest ograniczona do szkód wyrządzonych umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa i pozostaje ograniczona do rzeczywistych strat (z wyłączeniem utraconych korzyści). Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
 
13. Ochrona danych osobowych
13.1 Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.
13.2 Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
13.2.1 zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umów,
13.2.2 świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz zawierania i rozwiązywania umów z tym związanych,
13.2.3 marketingu własnych produktów i usług Sprzedającego.
13.3 Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie i wykonanie Umowy jak również świadczenie niektórych Usług.
13.4 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.
13.5 Sprzedający przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13.6 Sprzedający może przekazywać dane osobowe Klientów:
13.6.1 firmom kurierskim, z którymi współpracuje, w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy w formie przesyłki kurierskiej (punkt 5.2 powyżej) – w celu realizacji dostaw Towarów i w niezbędnym do tego zakresie,
13.6.2 producentom Towarów w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy w formie transportu własnego producenta (punkt 5.3 powyżej) – w celu realizacji dostaw Towarów i w niezbędnym do tego zakresie
13.6.3 operatorom serwisów rozliczeniowych, z którymi współpracuje, w przypadku wyboru przez Klienta trybu płatności on-line(jeżeli będzie dostępny) – w celurealizacji płatności on-line i w niezbędnym do tego zakresie,
13.7 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej dla Klientów w Sklepie Internetowym.
 
14. Prawa wyłączne
14.1 Sklep Internetowy oraz wszystkie treści i materiały udostępniane w jego ramach iobejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, filmy i infografiki są chronione prawami autorskimi lub prawami własności przemysłowej.
14.2 Wszelkie prawa do treści i materiałów, o których mowa w punkcie 14.1 powyżej, przysługują Sprzedającemu lub innym podmiotom, od których Sprzedający uzyskał licencje na ich wykorzystywanie. Klienci mogą korzystać z tych treści i materiałów wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub za odrębną, pisemną zgodą Sprzedającego.
 
15. Postanowienia końcowe
15.1 Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest posiadanie urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu wraz z przeglądarką internetową oraz adresu email.
15.2 Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Sklepie Internetowym w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
15.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmianbędą realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień. ZmianyRegulaminu mogą nastąpić w szczególności:
15.3.1 ze względu na zmianę przepisów prawa,
15.3.2 ze względu na wydanie przez sąd lub organ administracji publicznej rozstrzygnięcia skutkującego powstaniem konieczności modyfikacji Regulaminu,
15.3.3 w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego,
15.3.4 w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego i zapobiegania nadużyciom,
15.3.5 w związku z dodaniem nowych funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacją przez Sprzedającego z niektórych istniejących funkcjonalności,
15.3.6 ze względu na istotne zmiany sytuacji rynkowej.
Zmiany Regulaminu będą udostępniane poprzez ich opublikowanie w Sklepie Internetowym i wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta zmian do Regulaminu przysługuje mu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
15.4 Nagłówki użyte w treści niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkowy i pozostają bez wpływu na interpretację jego postanowień.
15.5 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminiezastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy kodeksu cywilnego.
15.6 Sprzedający i Klient będą dążyli do tego, aby wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonania Umowylub świadczenia Usług rozwiązywać polubownie. Jeżeli kompromis okaże się niemożliwy, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń lub wystąpić przeciwko Sprzedawcy na drogę sądową.
15.7 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.08.2015 r.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 (Formularz odstąpienia)