» Home » Sklep » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO „COLOURDESIGN”
1. Cel dokumentu
1.1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje odnośnie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego „ColourDesign”prowadzonego w domenie www.colourdesign.pl (dalej „Sklep Internetowy”).
1.2 Polityka Prywatności dotyczy jedynie Sklepu Internetowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za standardy ochrony danych osobowych i prywatności obowiązujące na stronach internetowych, do których mogą odsyłać linki zamieszczone w Sklepie Internetowym lub na stronach internetowych, które mogą zawierać linki odsyłające do Sklepu Internetowego. Wchodząc na takie strony, Klient powinien zawsze w pierwszej kolejności zapoznać się z politykami prywatności, które mają do nich zastosowanie.
 
2. Postanowienia ogólne
2.1 Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego jest Colourdesign sp. z o.o., Marszów 52E, 68-200 Marszów, powiat żarski, woj. lubuskie, NIP: 928-20-93-335, KRS: 0000774024 (dalej „Sprzedający”).
2.2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie (dalej „Regulamin”).
2.3 Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać podmioty posiadające w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych (dalej „Klienci”). Status Klienta uzyskuje każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego, niezależnie od tego, czy dokonuje w nim zakupów.
2.4 Jakiekolwiek terminy pisane w niniejszej Polityce Prywatności z wielkiej litery a odrębnie w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 
3. Administrator danych osobowych
3.1 Administratorem danych osobowych Klientów pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedający.
 
4. Zasady przetwarzania danych osobowych
4.1 Sprzedający traktuje priorytetowo ochronę danych osobowychKlientów oraz dokłada wszelkich starań, by chronić ich prywatność.
4.2 Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe Klientów, którzy dokonują zakupu Towarów:
4.2.1 imię i nazwisko,
4.2.2 adres,
4.2.3 numer telefonu kontaktowego,
4.2.4 adres email,
4.2.5 firma oraz numer NIP (wyłącznie w przypadku Przedsiębiorców).
W przypadku Klientów niedokonujących zakupu Towarów Sprzedający nie przetwarza ich danych osobowych z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli Klient niedokonujący zakupu Towarów decyduje się na subskrypcję newslettera, Sprzedający przetwarza wyłącznie jego adres email.
4.3 Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
4.3.1 zawieranie, wykonywaniei rozwiązywanie Umów dotyczących Towarów, w tym rozpatrywanie reklamacji,
4.3.2 świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zawieranie i rozwiązywanie umów z tym związanych,
4.3.3 marketing własnych produktów i usług Sprzedającego.
4.4 Dane osobowe są zbierane od Klientów w trakcie procesu zakupu Towarów lub podczas dokonywania subskrypcji newslettera. Dane osobowe mogą być również zbierane w przypadku, gdy Klient kontaktuje się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonu lub w inny sposób.
4.5 Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Jednakże odmowa podania tych danych może uniemożliwić zawarcie i wykonanie Umowy jak również świadczenie niektórych Usług z zastrzeżeniem zdania następnego. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie uniemożliwia zawarcia i wykonania Umowy.
4.6 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzaniadanych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
4.7 Sprzedający może przekazywać dane osobowe Klientów:
4.7.1 firmom kurierskim, z którymi współpracuje, w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy w formie przesyłki kurierskiej – w celu realizacji dostaw Towarów i w niezbędnym do tego zakresie,
4.7.2 producentom Towarów w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy w formie transportu własnego producenta – w celu realizacji dostaw Towarów i w niezbędnym do tego zakresie,
4.7.3 operatorom serwisów rozliczeniowych, z którymi współpracuje, w przypadku wyboru przez Klienta trybu płatności on-line (o ile będzie dostępny) – w celu realizacji płatności on-line i w niezbędnym do tego zakresie.
4.8 Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
4.9 Sprzedający stosuje zabezpieczenia i środki niezbędne, by chronić dane osobowe Klientów przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.
 
5. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.